Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied
Deze algemene factuurvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en door ons gemaakte offertes met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn vraag tot offerte.
2. offerte en contractvorming
Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens of beschrijving en ontwerpen geschiedt enkel ter inlichting en zonder verbintenis of aansprakelijkheid.  Zij worden slechts definitief na wederzijds schriftelijk akkoord.
De geldigheidsduur van onze offertes is beperkt tot 30 dagen.
3. levering
3.1.Levering- en /of plaatsingtermijnen worden bij benadering door ons opgegeven, maar zijn nooit bindend.  In geen geval kan de klant aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding wegens laattijdigheid of niet-levering, noch kan dit een grond opleveren tot het ontbinden van de overeenkomst.
3.2. de goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.
3.3. Leveringen van goederen met een totaalwaarde van meer dan 300 euro worden franco geleverd.  Voor elke andere levering wordt een tussenkomst in transportkosten aangerekend.
3.4. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt of afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van 15 dagen, de overeenkomst als door de koper geannuleerd te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
4. overmacht
Overmacht vóór levering ontslaat partijen van de wederzijdse contractuele verplichtingen. Als overmachtfactoren worden die feiten en toestanden bedoeld die een directe en duidelijk aanwijsbare invloed uitoefenen op de onderneming of het werk zoals o.a. brand, staking, zeer slechte weersomstandigheden, … .
5. prijzen
Onze prijzen zijn netto en exclusief btw.  Alle taksen en kosten, o.a. deze vermeld in artikel 3 zijn ten laste van de koper.
De overeengekomen prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden, mits de stijging het gevolg is van de stijging van de grondstoffen en lonen en de prijsstijging in verhouding geschiedt.
6. verbreking/annulering
Verbreekt of annuleert de klant de bestelling van de levering dan is deze laatste een annulerings- of schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs, met een minimum van 50 euro..  Indien de bestelling op maat of speciaal ten behoeve van de klant wordt besteld of gemaakt zal een schadevergoeding van 50% van de prijs verschuldigd zijn. Indien alle materialen voor deze bestelling op maat reeds gekocht zijn, zal een vergoeding van 80% van de prijs verschuldigd zijn. Dit onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien deze kan aangetoond worden.
7. facturatie
Facturatie aan de klant geschiedt geldig op het door de klant opgegeven adres. Zonder aangetekend tegenbericht binnen een termijn van 8 dagen na verzending worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
8. betaling
Al onze facturen zijn behoudens andersluidende overeenkomst contant op onze maatschappelijke zetel betaalbaar. Wij zijn niet gehouden om wissels of andere waardepapieren te aanvaarden. Indien een wissel aanvaard wordt, zullen alle kosten daaraan verbonden ten laste zijn van de klant.
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen contant betaalbaar. Iedere factuur, die niet betaald is op vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand op alsook een schadebeding gelijk aan 10% van het openstaand bedrag met een minimum van 50 Euro.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt bovendien het nog niet betaalde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  Wij behouden ons tevens het recht voor alle verdere leveringen, plaatsingen of verkopen aan de klant op te schorten tot de algehele betaling ervan.
9. eigendomsvoorbehoud
Al de verkochte, geleverde en zelfs geplaatste goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.  De klant verzaakt hiervoor uitdrukkelijk aan zijn recht van natrekking. Het risico gaat onmiddellijk over bij de verkoop/levering van de goederen. Indien de bestelde goederen geplaatst moeten worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd, is de klant verplicht de identiteit en woonplaats van de verhuurder mee te delen bij het plaatsen van de bestelling.
10. klachten
De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de klant vervoerd. De klant dient de verkochte goederen op zichtbare gebreken bij de levering/plaatsing of afhaling te controleren.  Eventuele klachten voor zichtbare gebreken worden niet aanvaard indien ze niet op de leveringbon worden vermeld.
Alle andere klachten moeten ons, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen de acht dagen na ontdekking van de gebreken of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden.
De goederen die het voorwerp zijn van een klacht, moeten ter onzer beschikking blijven voor controle.  Ze zullen verondersteld worden als door de klant aanvaard, wanneer ze niet meer te herkennen of reeds verwerkt zijn.
11. garantie
De garantie is beperkt tot elke beschadiging door onze transporteur bij de levering vastgesteld.  De productverantwoordelijkheid beperkt zich tot deze bepaald door de fabrikant.  Onze verantwoordelijkheid en aansprakelijk is in elk geval beperkt tot de waarde van de goederen.  In geen geval kunnen wij verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade.
12. bevoegdheid en rechtsmacht
In geval van betwisting, is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.